Ostatnia aktualizacja: 2016-10-17, godz. 10:22

Hasło miesiąca

Aktywa obrotowe

Definicja podstawowa:

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, bez względu na ich przeznaczenie i stosowane
przez jednostkę metody ewidencji, należy wyceniać według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych niż cena ich sprzedaży netto na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1
pkt 6 uor). A zatem:
■■ materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu aktywów
oraz wyniku finansowego jednostki; przy wycenie materiałów na dzień bilansowy
należy uwzględnić także trwałą utratę wartości oraz zmniejszenie ich wartości użytkowej
lub handlowej,
■■ należności krótkoterminowe wykazuje się w bilansie według ich realnej wartości, tj.
wartości niezagrożonej utratą wartości i możliwą do uzyskania przez jednostkę; zinwentaryzowany
stan należności krótkoterminowych wycenia się w kwocie wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tzn. wykazuje się je w aktywach bilansu
łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka naliczyła je dłużnikowi
lub jeśli odsetki należą się jej zgodnie z umową zawartą na piśmie z kontrahentem,
■■ aktywa finansowe zaliczane do inwestycji krótkoterminowych wycenia się na dzień
bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego,
która z nich jest niższa,
■■ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w bilansie, jeżeli spełniają
kryteria przewidziane dla aktywów.
Czytaj całą definicję »
Reklama

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.